a


aula de
socials

geografia

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS DE GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA

   

      

Geografia
LES FORMES DE LA TERRA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
 

Accident geogràfic
Unitat o forma de relleu geomorfològica, generada i subjecta als processos endògens i exògens de la geodinàmica.
També cadascun dels elements que conformen el relleu d'una zona geogràfica.

[+] formes de la Terra
Geografia VIQ WIK
Geografia física VIQ WIK
Geomorfologia VIQ WIK
Litosfera VIQ WIK
Hidrografia VIQ WIK
Hidrosfera VIQ WIK
Formes de la Terra /
Accident geogràfic
VIQ WIK
[+] les terres
Terra VIQ WIK
Continent VIQ WIK
Relleu terrestre VIQ WIK
Formes de relleu VIQ ---
Muntanya VIQ WIK
Massís VIQ WIK
Serralada VIQ WIK
Altiplà VIQ WIK
Plana VIQ WIK
Vall VIQ WIK
Depressió VIQ WIK
Relleu costaner --- WIK
Costa VIQ WIK
Illa VIQ WIK
Arxipèlag VIQ WIK
Cap VIQ WIK
Península VIQ WIK
Golf VIQ WIK
Ria VIQ WIK
Fiord VIQ WIK
Penya-segat VIQ WIK
Istme VIQ WIK
Platja VIQ WIK
Delta VIQ WIK
Relleu oceànic --- WIK
Plataforma continental VIQ WIK
Talús continental VIQ WIK
Plana abissal VIQ WIK
Fossa marina VIQ WIK
Dorsal oceànica VIQ WIK
[+] les aigües
Hidrosfera VIQ WIK
Hidrografia VIQ WIK
Aigua salada o de mar VIQ WIK
Mar VIQ WIK
Oceà VIQ WIK
Albufera VIQ WIK
Aigua dolça o continental VIQ WIK
Riu VIQ WIK
Llac VIQ WIK
Llacuna VIQ WIK
Casquet polar VIQ WIK
Glacera VIQ WIK
Iceberg VIQ WIK
Aiguamoll VIQ WIK
Aigüa subterrània / Aqüífer VIQ WIK
Vapor d'aigua VIQ WIK
[+] capa externa de la Terra
Terra VIQ WIK
Geoide VIQ WIK
Estructura de la Terra VIQ WIK
Nucli VIQ WIK
Mantell VIQ WIK
Escorça terrestre VIQ WIK
[+] l'escorça terrestre
Litosfera VIQ WIK
Escorça terrestre VIQ WIK
Evolució de l'escorça terrestre --- WIK
Geologia VIQ WIK
Orogènesi VIQ WIK
Tectònica VIQ WIK
Tectònica de plaques VIQ WIK
Geodinàmica VIQ WIK
Agent geològic VIQ ---
Processos geològics externs --- WIK
Roca VIQ WIK
[+] la deriva continental
Teoria de la deriva dels continents VIQ WIK
Pangea VIQ WIK
Placa tectònica VIQ WIK
Plaques tectòniques (llistat) VIQ WIK
Tectònica de plaques VIQ WIK
Serralada VIQ WIK
Fossa marina VIQ WIK
Terratrèmol VIQ WIK
Volcà VIQ WIK
[+] agents interns del relleu
Agent geològic VIQ ---
Terratrèmol VIQ WIK
Ona sísmica VIQ WIK
Hipocentre VIQ WIK
Epicentre VIQ WIK
Sismologia VIQ WIK
Sismògraf VIQ WIK
Escala de Richter VIQ WIK
Tsunami VIQ WIK
Megatsunami VIQ WIK
Volcà VIQ WIK
Vulcanisme --- WIK
Erupció volcànica VIQ WIK
Magma VIQ WIK
Lava VIQ WIK
Con volcànic VIQ WIK
Vulcanologia VIQ WIK
Muntanya VIQ WIK
Illa VIQ WIK
[+] agents externs del relleu
Processos geològics externs VIQ WIK
Meteorització VIQ WIK
Erosió VIQ WIK
Transport de sediments --- WIK
Sedimentació VIQ WIK
Diagènesi VIQ WIK
Sediment VIQ WIK
Roca VIQ WIK
Agent geològic VIQ ---
Atmosfera VIQ WIK
Hidrosfera VIQ WIK
Biosfera VIQ WIK
Aigua VIQ WIK
Pluja VIQ WIK
Glacera VIQ WIK
Aigua subterrània / Aqüífer VIQ WIK
Riu VIQ WIK
Mar VIQ WIK
Onada VIQ WIK
Corrent marí VIQ WIK
Vent VIQ WIK
Erosió eòlica VIQ WIK
Vegetació VIQ WIK
Arrels de les plantes VIQ WIK
Ésser humà VIQ WIK
Impacte ambiental VIQ WIK
[+] l'aigua a la natura
Natura VIQ WIK
Aigua VIQ WIK
Propietats de l'aigua VIQ WIK
Cicle de l'aigua VIQ WIK
Aigua sòlida / Gel VIQ WIK
Aigua líquida / Aigua VIQ WIK
Aigua gasosa / Vapor d'aigua VIQ WIK
Aigua salada o de mar VIQ WIK
Aigua dolça o continental VIQ WIK
[+] els rius
Hidrografia VIQ WIK
Hidrologia VIQ WIK
Curs d'aigua VIQ WIK
Riu VIQ WIK
Afluent VIQ WIK
Riera --- WIK
Rierol --- WIK
Torrent VIQ WIK
Cabal VIQ WIK
Règim pluvial VIQ WIK
Estiatge VIQ WIK
Conca hidrogràfica VIQ WIK
Capçalera del riu VIQ WIK
Desembocadura VIQ WIK
Crescuda / Inundació / Riuada VIQ WIK
Plana d'inundació VIQ WIK
Plana al·luvial VIQ WIK
Delta VIQ WIK
Erosió de l'aigua VIQ WIK
Transport de sediments --- WIK
Sedimentació VIQ WIK
[+] el problema de l'aigua
Recurs natural VIQ WIK
Recurs hídric VIQ WIK
Aigua dolça o continental VIQ WIK
Aigua potable VIQ WIK
Consum d'aigua VIQ ---
Escassetat d'aigua VIQ WIK
Contaminació de l'aigua VIQ WIK
Potabilització VIQ ---
Tractament d'aigües / Depuradora VIQ WIK
Tractament d'aigües residuals VIQ WIK
[+] la dinàmica oceànica
Dinàmica oceànica --- WIK
Oceanografia VIQ WIK
Ona marina VIQ WIK
Marea VIQ WIK
Corrent oceànic o marí VIQ WIK
Erosió VIQ WIK
Sedimentació VIQ WIK
Costa VIQ WIK
Penya-segat VIQ WIK
Platja VIQ WIK
Delta VIQ WIK
Albufera VIQ WIK
Fons marí VIQ WIK
Contaminació del mar VIQ WIK

Glossari Inici


INTRODUCCIÓ

Les terres
Al nostre planeta les terres es troben repartides en diverses masses de terra o continents.
Habitualment dividim la Terra en sis continents: Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa, Oceania i Antàrtida.
La superfície dels continents presenta relleus molt variats com ara planes, altiplans, serralades, valls i depressions.
Els oceans banyen els continents i en modelen les costes, amb espadats, platges…
Enmig d’aquestes grans masses d’aigua sorgeixen els arxipèlags amb les seves illes.

Les aigües

S’anomena hidrosfera el conjunt d’aigües que formen els mars i els oceans, els rius, els llacs, els casquets polars, les glaceres, les aigües subterrànies i el vapor d’aigua de l’atmosfera.
L’aigua és la substància més abundant de la Terra. S’hi pot trobar en estat sòlid, líquid o gasós.
L’aigua salada representa un 97,21% i la dolça només un 2,79%.
L’aigua forma part d’un procés circulatori (cicle de l’aigua) i és imprescindible per a la vida.

amunt

1. LA CAPA EXTERNA DE LA TERRA

L'ESTRUCTURA DE LA TERRA
La Terra és una gran esfera lleugerament aplanada pels pols que es divideix en tres grans capes concèntriques de gruix diferent:
Nucli. Capa més interna de la Terra dividida, al seu torn, en dues capes: nucli intern i nucli
extern.
Representa un 15% del volum total del planeta.
Mantell. Capa intermèdia, és la de més gruix terrestre, envolta el nucli i és on hi ha el magma.
Representa un 84% del volum de la Terra.
Escorça. Capa més externa i prima formada per roques. No és llisa i té diversos gruixos, emergeix
en muntanyes i s'enfonsa en fosses marines.
Amb prou feines representa l’1% del total del planeta. L’escorça, juntament amb la part superior del mantell, rep el nom de litosfera.

L'ESCORÇA TERRESTRE
L’escorça terrestre té una amplada molt desigual.
L’escorça terrestre no és llisa, sinó que forma muntanyes, valls, depressions i planes que configuren el relleu de la Terra.
El relleu de la Terra, tot i que sembla estable, canvia a causa de l’acció dels  agents interns i externs.
Els relleus es transformen lentament per l’acció de l’aigua, del vent i també per l’acció humana.

LA DERIVA DELS CONTINENTS
Segons la teoria de la deriva dels continents, l’escorça de la Terra estava formada per un únic continent, anomenat Pangea, que surava damunt del mantell.
El moviment de rotació de la Terra va trencar aquest únic continent i va donar lloc a les anomenades plaques tectòniques.
Malgrat els moviments lents, quan dues plaques xoquen, una es pot elevar i formar grans serralades, mentre que l’altra s’enfonsa fins a crear fosses marines profundes.
Els punts de contacte entre dues plaques són àrees de gran inestabilitat, que es manifesta en forma de terratrèmols i volcans.

salta imatges > apartat 2

Estructura de la Terra

Teoria de la deriva continental

amunt

2. LES FORMES DEL RELLEU

EL RELLEU CONTINENTAL
La superfície terrestre no és llisa ni uniforme, sinó que presenta diverses formes de relleu: muntanyes, planes, altiplans, valls, depressions…
- Les
cadenes muntanyoses principals són: les Muntanyes Rocalloses i els Andes, que travessen Amèrica de nord a sud; els Alps i el Caucas al sud d'Europa, i la serralada de l'Himàlaia, al centre del continent asiàtic.
- Els
altiplans es reparteixen per tots els continents, però destaca l'altiplà del Tibet, a Àsia, pel fet de ser el més alt del món.
- Les
planes més extenses es localitzen a les conques dels grans rius, com el Mississipí, a Amèrica del Nord, i l'Amazones, a Amèrica del Sud.
- La
depressió més important és la del mar Mort (395 m sota el nivell del mar).

EL RELLEU MARÍTIM I LITORAL
A la zona marítima de la Terra i al litoral s'hi distingeixen diverses formes de relleu:
Illes: porcions de terra que emergeixen del mar, poden ser part del relleu submarí o tenir origen volcànic o coral·lí.
Arxipèlags: són grups d'illes.
Caps i penínsules: són dos tipus de sortints de terra que podem trobar a les costes.
Golfs, ries i fiords: són entrants d'aigua a la terra molt aptes per navegar-hi.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

Formes del relleu

amunt

3. AGENTS INTERNS DE FORMACIÓ DEL RELLEU

ELS AGENTS INTERNS
Les forces internes de la Terra o agents interns, provoquen els terratrèmols, els tsunamis i els volcans, que formen el relleu.
Un terratrèmol és la conseqüència del moviment de plaques a l'interior de la Terra que es propaga des del focus o hipocentre en totes direccions per mitjà d'ones sísmiques. L'epicentre és el punt de la superfície terrestre on es manifesta més el terratrèmol.
Un tsunami és un moviment molt potent de l'aigua del mar a conseqüència d'un sisme al fons del mar. Si arriba a zones costaneres baixes, hi provoca inun dacions.
Un volcà és una esquerda de l'escorça terrestre per la qual el magma ascendeix i surt a l'exterior en forma d'erupció volcànica. Durant les erupcions volcàniques s'expulsen gasos, cendres, pedres i lava incandescent. Aquests materials, en contacte amb l'aire, es refreden, s'acumulen i formen cons volcànics. Els cons volcànics poden convertir-se en muntanyes, o illes si l'erupció és marina.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Causes i efectes d'un terratrèmol

Estructura d'un volcà

Els agents interns

amunt

4. AGENTS EXTERNS DE FORMACIÓ DEL RELLEU

ELS AGENTS EXTERNS
Les formes del relleu també són el resultat dels agents externs: l'aigua, el vent, la vegetació i l'ésser humà.
L'
aigua
, principal agent modelador del paisatge, modifica el relleu de diverses maneres:
– Els corrents d'aigua de pluja desgasten les valls i arrenquen i transporten roques i sorres que es dipositen formant deltes i planes.
– La pluja es filtra per les fissures de les roques, que poden arribar a trencar-se, si l'aigua es glaça, o a reaccionar químicament i dissoldre's.
– Les onades i els corrents marins desgasten el litoral i acumulen sorra en platges i golfs.
El vent és un agent extern molt important que desgasta i erosiona les roques.
La vegetació (arrels de plantes i arbres) ajuda a trencar les roques o a fixar el sòl als vessants de les muntanyes.
L'ésser humà transforma el territori i, per tant, modifica el relleu.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

Els agents externs

amunt

5. L'AIGUA A LA NATURA

AIGUA SALADA: OCEANS I MARS
La major part de l’aigua (el 97,21%) del planeta és salada i es troba als oceans i als mars.
- Els oceans són grans masses d’aigua salada que separen els continents; a la Terra n'hi ha cinc: el Pacífic, l’Atlàntic, l’Índic, l'Àrtic i l'Antàrtic.
- Els mars són la prolongació dels oceans a les zones més properes als continents, com el mar Cantàbric o el mar Carib.

AIGUA DOLÇA: LLACS I RIUS
L’aigua dolça del planeta es reparteix entre els llacs, els rius, la humitat del sòl, els icebergs, les glaceres i l’atmosfera. Només representa el 2,79% del total, de la qual només el 0,02% es troba en llacs i rius.
- Els llacs són masses d’aigua dipositades permanentment en depressions.
- Els rius són corrents continus d’aigua.  
Els trets dels rius poden variar en funció d'aquests fac tors:
– El
cabal: quantitat d'aigua que porta.
– La
conca: terres d'on procedeixen les aigües.
– El
règim: variacions del cabal al llarg de l'any, que depenen del fet que sigui pluvial o nival.Si el riu té un règim pluvial, les aigües procedeixen principalment de les pluges. Si el riu té un règim nival, l’aigua procedeix majoritàriament de la fosa de la neu.
– El
curs: cadascun dels tres trams pels quals passa un riu, des que neix fins que desemboca, i en els quals fa diversos treballs: erosió, transport i sedimentació.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

El cicle de l'aigua

Els estats de l'aigua a la natura

amunt

6. EL PROBLEMA DE L'AIGUA

L'AIGUA, UN RECURS ESCÀS
Del 2,79% d’aigua dolça de la superfície terrestre, tan sols el 0,64% és aigua subterrània o superficial, és a dir, apta per al consum humà.
L’aigua és un recurs escàs i les necessitats són cada vegada més grans.
Actualment, prop del 40% de la població mundial té problemes d’aigua.

EL CONSUM DESIGUAL D'AIGUA
De l’aigua dolça destinada al consum humà, es calcula que el 65% es destina a l’agricultura, el 25% a la indústria i només el 10% al consum domèstic.
El consum elevat d’aigua potable es dóna en països rics i desenvolupats, i en canvi països d’Àfrica i d’Àsia Occidental pateixen problemes de proveïment.
A causa de la contaminació ambiental, una part important de l’aigua dolça disponible pateix algun tipus de contaminació.
L’aigua, perquè pugui ser consumida sense que sigui un perill per a la salut, ha de ser aigua potable.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7

La problemàtica de l'aigua

amunt

7. LA DINÀMICA OCEÀNICA

ELS MOVIMENTS DELS MARS I ELS OCEANS 
L'aigua dels oceans i dels mars està sempre en moviment per l'acció dels fenòmens següents:
Ones: l'aigua puja i baixa de forma circular quan el vent n'agita la superfície.
Marees: la Lluna atreu l'aigua marina i això fa que en pugi i en baixi el nivell.
Corrents marins: són com grans rius que circulen pels oceans. N'hi ha de càlids i de freds.No barregen les aigües amb les de l'oceà perquè la temperatura, densitat i salinitat són diferents.

L'ACCIÓ DEL MAR EN EL MODELAT DE LES COSTES
L’acció de l’aigua, sobretot de les onades i de les marees, modela les costes, desgastant penya-segats i provocant-ne el retrocés.
Els sediments que els rius dipositen al mar, són arrossegats pels corrents costaners i es dipositen en zones arrecerades, on formen platges, albuferes, etc.

apartat 6 < salta imatges

L'acció modeladora de l'aigua

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà